Har du mistet noen i selvmord? Du står ikke alene

stöd_AradGolanColl
En mann tenner et lys, sammen med 600 for å minnes de som tok livet sitt forrige år.

Kjære deg som har mistet noen i selvmord

Vi i LEVE forstår smerten du går gjennom, både i den første krisesituasjonen og i dagene, månedene og årene etter at du mistet. Vi vet også at noen kan oppleve at reaksjonene og smerten kommer først en god stund etter at selvmordet har skjedd.

Uansett når du opplevde tapet, er du velkommen til oss. Vi skal støtte og hjelpe så godt vi kan, gjennom fellesskap og tilbud.

Etter et selvmord

Umiddelbare reaksjoner på selvmord

Et uventet dødsfall av noen som står en nær, er et stort sjokk. Når man er i sjokk kan man oppleve å føle seg nummen og ha en sterk følelse av uvirkelighet eller å være på siden av seg selv.

Følelsen av nummenhet er en naturlig reaksjon som beskytter mot de sterkeste følelsene, og kan være til hjelp for å komme gjennom den første tiden.

Å ta inn over seg det som har skjedd, vil skje gradvis, og i de første dagene og ukene er det vanlig å kunne erfare sterke og sammensatte følelser. Mange blir kroppslig veldig slitne og er i en konstant alarmtilstand, noe som for enkelte vil kunne fortsette en tid.

Tankene og følelsene gir en ikke fred, og mange sover lite og dårlig. Noen kan også være plaget med mareritt og «flashbacks» hvor man opplever å være tilbake i den akutte situasjonen.

Ritualene i forbindelse med minnestund og begravelse vil kunne hjelpe en å akseptere dødsfallet. Mange opplever likevel å «lete» etter den avdøde og drømme om at personen er tilbake. Mange beskriver at de både føler, opplever og ser vedkommende. Dette kan virke skremmende, og noen sier at de «føler de holder på å bli sprø».

Smerten og de ulike følelsene kan være så intense at det føles uoverkommelig. Behovet for å snakke igjennom det som
har hendt gjentatte ganger, er en naturlig reaksjon og bidrar til å akseptere tapet.

I de tilfellene der familien har levd med sykdom og bekymringer over lang tid og hvor selvmordet kanskje ikke er uventet, kan også lettelse være en vanlig og normal reaksjon.

Ta imot hjelp fra venner og familie, og vær åpen om selvmordet så langt det føles naturlig. 

Reaksjoner over tid

Følelser som kan komme etter hvert, er typiske sorgreaksjoner som gråt, fortvilelse, ensomhet, forlatthetsfølelse, tristhet og savn. Mange opplever i tillegg sinne og raseri mot den som har tatt sitt eget liv, eller mot andre som en synes har et ansvar for det som har skjedd.

Behovet for å forstå hvorfor personen tok sitt eget liv, er et av spørsmålene de som har mistet står overfor. Det å finne en forklaring på dødsfallet og å håndtere tanker og følelser knyttet til om man kunne gjort noe annerledes, beskriver mange etterlatte som en nødvendig og vanskelig prosess. I denne prosessen er det vanlig å kjenne på skyldfølelse.

Skyldfølelsen kan knyttes til eget sinne, vonde konfrontasjoner, ikke å ha formidlet nok kjærlighet til avdøde eller ikke å ha gjort – eller skjønt nok for å forhindre selvmordet.

Isolasjon

Noen etterlatte isolerer seg i etterkant av dødsfallet. Dette kan det være ulike grunner til. Noen føler seg utmattet og har lite overskudd til å være sosiale. Andre oppgir at de føler skam og trekker seg av den grunn tilbake. Reaksjonene fra omgivelsene kan også medvirke til tilbaketrekking.

Mange som har mistet beskriver at de opplever at andre unngår dem eller virker hjelpeløse i forhold til å vise støtte til de som sørger. Dette kan igjen føre til at noen trekker seg tilbake fra mye av det sosiale livet og samværet med andre mennesker.

Forskning som er gjort i Norge, viser at de som klarer å være åpne om selvmordet og å opprettholde sosial aktivitet, har et fortrinn i forhold til å komme seg tilbake til hverdagen.

Depresjon når man har mistet noen i selvmord

Akkurat som ved depresjon kan sorg oppleves som en dyp tristhet og fortvilelse som kan forstyrre søvnen, konsentrasjonen og matlysten. For en periode kan etterlatte være mer utsatt for tristhet og depresjon.

Hvis depresjonen varer over tid eller at den som sørger får egne selvmordstanker, er det nødvendig med profesjonell hjelp. Slik kan man få hjelp ved selvmordstanker.

Å komme tilbake til hverdagen etter et selvmord

Plutselige dødsfall, slik som selvmord, kan medføre større helsemessige konsekvenser enn ventede dødsfall. Å tidfeste hva som er en vanlig sorgprosess er hverken lett eller ønskelig.

De fleste som har mistet vil kjenne seg igjen i en beskrivelse av at de første årene kan være preget av store følelsesmessige svingninger med opp- og nedturer. Omgivelsene kan være utålmodige og forvente at man ser fremover og legger selvmordet bak seg raskere enn man selv er klar for.

Etter hvert i sorgprosessen vil de aller fleste finne måter å leve videre på. Man vil tilpasse seg den nye situasjonen, gå tilbake til jobb, daglige gjøremål og sosiale aktiviteter. Samtidig vil forholdet til den avdøde videreføres gjennom ulike minner og ritualer.

Sorg blir som oftest omtalt som en individuell prosess. Likevel vil et selvmord ramme hele familien. Barn, ungdom og voksne vil reagere ulikt, og tapet av den døde kan ha forskjellig ulik betydning i en familie.

Foreldre som har mistet i selvmord

Når et barn dør, mister foreldrene det umistelige. De mister barnet som de skulle beskytte mot alle farer på vei mot voksen alder. De mister også en sønn eller datter som skulle bli neste slektsledd og symbol på at livet går videre.

Å miste et barn i selvmord er en katastrofe. Mange kan føle at de har mislyktes som foreldre når de ikke har kunnet se at barnet har hatt det vanskelig og hjelpe sitt eget barn. Dette leder ofte til mye skyldfølelse som er tung å bære, og vanskelig å komme igjennom. Foreldre kan også oppleve det som vanskelig at andre klandrer dem for å ha vært dårlige foreldre. Ingen foreldre er perfekte. Det er viktig at foreldre husker på alle de gode tingene de har gjort for barnet sitt.

I Norge er selvmord en av de viktigste dødsårsakene blant unge. I tiden etter et selvmord vil mange foreldre kunne oppdage at det dukker opp forhold de ikke kjente til, og mange gir uttrykk for at de føler at de ikke kjente barnet sitt så godt som de trodde. Det er viktig for foreldre å huske på at det er normalt ikke å vite alt om sine barn når de når en viss alder.

Søsken

Gjenlevende søsken kan noen ganger ha mer innsikt i hva deres bror eller søster var opptatt av, og de kan føle det som en belastning at de har kjent til «hemmeligheter» eller problemer som den avdøde hadde.

For de som er foreldre til flere barn, kan de andre barnas behov for nærhet fra foreldrenes side, være større enn vanlig i tiden etter selvmordet. Det kan være til hjelp for barna med oppmuntring og samtaler om tanker og følelser, slik at barna finner måter å uttrykke seg på. Forsøk ikke å bli overbeskyttende eller å legge for mye press på dem. Det er viktig å verdsette gjenlevende barn for deres egne kvaliteter.

Et godt råd kan være å sørge for at søsken får noen voksne å snakke med i tillegg til foreldrene. Dette kan være andre voksne i familien, venner eller fagpersoner. Det vil også avlaste deg som forelder, fordi det er krevende å sørge selv og samtidig være en omsorgsperson.

Åpenhet rundt selvmordet

Som voksen i familien vil man kunne påvirke hvordan selvmordet omtales både innad i familien og utad. Det har etter hvert blitt mer vanlig å være åpen rundt selvmord, men fortsatt er det noen som kan leve i familier eller lokalsamfunn hvor det knytter seg vanskelige holdninger og følelser til selvmord.

All forskning konkluderer med at åpenhet er å anbefale, og de som har vært åpne forteller at åpenheten har vært med på å hjelpe dem til å komme i gang med sorgen ved å kalle den ved sitt rette navn.

Å miste et voksent barn

Foreldre som har mistet sitt voksne barn i selvmord, kan oppleve å få mindre støtte enn barnets ektefelle og barn. Det er lett å føle et ekstra ansvar for å gjøre alt for barnebarna, samtidig som man også kan føle avmakt i forhold til hva man er i stand til å gjøre.

For separerte eller skilte foreldre kan det oppstå ekstra komplikasjoner. Den av foreldrene som ikke levde med barnet, kan føle seg ekskludert fra familiesorgen og kan oppleve mindre støtte eller til og med bli klandret. Steforeldre kan også føle seg utenfor. Hvis dette er situasjonen, kan det være til hjelp å snakke med noen, det være seg slekt, venner eller noen i det offentlige hjelpeapparatet.

Å sørge ulikt

Menn og kvinner sørger noen ganger både ulikt og i utakt. Når mennesker sørger, forandrer de seg ofte. Det kan virke skremmende for personen selv, men også for partneren. Det kan se ut som om menn oftere mestrer sine reaksjoner gjennom arbeid og aktiviteter. Kvinner slipper i større grad til de følelsesmessige reaksjonene og konfronterer dem. Mange beskriver at de etter hvert klarer å forstå og støtte hverandres ulike måter å takle sorgen på, og dermed kommer nærmere hverandre.

Enkelte fagpersoner tar til orde for et differensiert tilbud til etterlatte som kan ivareta kjønnsforskjellene. Selv om noen forhold går i oppløsning, er det ikke ut fra forskning noen entydighet om at foreldre som mister barn, har en forhøyet skilsmissefrekvens.

Å miste en partner i selvmord

Når en voksen person mister sin partner kan det føre med seg andre utfordringer i familien enn når foreldre mister barn. Det kan være en stor byrde for den som sitter igjen med hovedansvaret for barn.

Noen vil føle seg både sviktet og forlatt av sin partner uansett om det er barn i forholdet eller ikke. I familier som mister en forsørger, vil det medføre økonomiske endringer i større eller mindre grad. Den gjenlevende må forholde seg til arveloven og overformynderiet når det er barn under 18 år i familien.

Mange etterlatte føler det som en stor påkjenning å måtte håndtere disse praktiske oppgavene i tillegg til egne reaksjoner. For å få råd og bistand rundt disse problemstillingene kan LEVE kontaktes.

Barn som har mistet i selvmord

Barn kan oppleve sorg på andre måter enn voksne. Det er vanlig at barn veksler mellom å være opprørte og triste, for i neste øyeblikk å leke som om ingenting har skjedd. De kan veksle mellom latter og gråt uten noen åpenbar årsak. Dette er barns måte å mestre på, og betyr ikke at de er upåvirket av dødsfallet. Barn gir ofte uttrykk for følelser gjennom lek.

Det kan være følelser de ennå ikke har ord for eller våger å uttrykke på andre måter. De kan uttrykke aggresjon og sterke følelser. Irritabilitet, rastløshet, konsentrasjonsvansker og endring i atferd er vanlige reaksjoner. Ofte kan barn ha behov for mer oppmerksomhet og ønske å være i nærheten av trygge voksne.

Barn kan trenge bekreftelse på at de er like høyt elsket som før. Også barn kan få problemer med å sove. De kan ha mareritt eller føle seg utrygge. Voksne bør forsøke å finne ulike måter å trygge barnet på.

Det er lett å undervurdere dybden i eldre barns følelser. Ønsket om å skåne familie og venner kan føre til at de skjuler sorgen og fortvilelsen. Omgivelsene bør være ekstra oppmerksomme på dette.

De yngste barna kan ha vansker med å forstå at døden er endelig og at en død kropp ikke kjenner noe. Barna kan tenke at de har forårsaket døden på en eller annen måte, og derfor føle skyld. Det er svært viktig å gjøre det helt klart at det ikke er barnet som har forårsaket selvmordet.

Barns spørsmål ved selvmord

Ofte stiller barnet det samme spørsmålet flere ganger. Det er viktig å lytte til deres spørsmål, og forsøke å svare ærlig og konsekvent. Det er ikke sikkert barnet oppfatter alt med en gang, men må få høre forklaringene og svarene flere ganger. Dette kan hjelpe dem til å forsone seg med tapet.

Verdien av rutiner

Det er viktig at de vanlige rutinene i familien blir opprettholdt. Det kan være godt for barnet om venner og slektninger setter av tid til å være sammen med dem den første tiden. Da kan de få en voksen å uttrykke sine følelser og spørsmål til. Små barn kan være redde for at også andre kan forsvinne. Gjør tydelige avtaler med barnet, slik at det opplever trygghet og oversikt over hva som skjer.

Snakk med barnet om at det ikke alltid vil føle det så vanskelig som nå. Ikke vær redd for at barna ser at de nærmeste sørger. Det er viktig å la barna få vite at de ikke må sørge hele tiden. Lek og fysisk aktivitet hjelper. Noen barn synes det er nyttig å lage en minnebok med fotografier, tegninger og historier om den avdøde. Denne kan de komme tilbake til når de blir eldre. Det kan være en verdifull familieaktivitet.

Informer om selvmordet

Barnehagen, skolen og fritidsaktiviteter må informeres om dødsfallet. Det kan også være lurt å informere helsesykepleier, og barnet må vite hvem som er informert om situasjonen. Kan hende må informasjonen gjentas til barnehage og skole senere. Øv gjerne med barnet på hvordan de kan snakke om selvmordet til venner og andre.

Skal barnet se den døde og gå i begravelsen?

Det er ikke alltid mulig eller riktig å anbefale at barn får se den avdøde, men hvis de gjør det, er det viktig å forberede dem. De må få beskrivelse og forklaring på hva de kommer til å se. Barnet trenger også å få vite at den døde ser annerledes ut og at kroppen vil kjennes kald hvis man tar på den. For noen kan det være til hjelp å få se et fotografi av den avdøde for å forberede seg.

Noen barn har sagt at det var til hjelp for dem å bli tatt med i planleggingen av begravelsen, for eksempel ved å ta med blomster, bilder, eller ved å synge eller lese et dikt. Dette kan være en hjelp i prosessen med å forstå døden, gi uttrykk for sin sorg og ta farvel.

En begravelse kan være forvirrende for små barn. De vil ofte ha behov for å bli forklart hva som skal skje. Det kan være lurt at en trygg voksen ser til barnet under begravelsen.

Ungdom som har mistet noen i selvmord

Unge mennesker i sorg vil oppleve den samme variasjon og intensitet i følelser som voksne. Dette kan virke skremmende, og mange vil engste seg for hvordan de skal mestre situasjonen.

Ungdomstiden er en brytningstid som ofte medfører usikkerhet og sterke følelser, sorgen vil forsterke dette. Det er viktig å forsøke å akseptere følelsene som kommer, og ikke undertrykke disse. Å snakke om følelsene kan hjelpe til å forstå at dødsfallet har skjedd.

Å miste mamma eller pappa

Ungdom som har mistet mor eller far, kan føle seg skremt, sviktet og sint over å ha blitt forlatt. Noen føler seg også såret over at mor eller far tilsynelatende ikke elsket dem nok til å ville leve videre.

Mange unge mennesker i sorg forteller at de må skjule sin egen sorg for å unngå å belaste familien ytterligere. Rollene i familien endres, noe som kan medføre en opplevelse av å bli voksen for fort. Det er viktig at ungdommer er oppmerksomme på egne behov. Å gå ut med venner og fortsette med vanlige aktiviteter vil være en hjelp i sorgarbeidet.

Å miste et søsken

Ved tap av søster eller bror mister man en som man har vokst opp sammen med og kanskje har kjent hele livet. I søskenforhold inngår krangler, diskusjoner, sjalusi, kjærlighet og omsorg. Disse sammensatte og komplekse følelsene blir ofte sentrale i sorgarbeidet. Skyldfølelse, tanken på hvordan selvmordet kunne vært forhindret, sinne mot avdøde, er vanlige reaksjoner.

Foreldre kan være så overveldet av egen sorg at de ikke makter å se de unges behov. Det kan være nyttig å finne en annen voksen slektning eller venn av familien å snakke med. Noen ganger idealiseres den som er død, og urealistiske forventninger blir plassert på gjenlevende søsken. Ingen kan forvente at gjenlevende barn skal ta plassen etter den som er død. Det kan være til hjelp å snakke med noen som har hatt en liknende erfaring.

Å miste en venn i selvmord

Å miste en venn vil være en opprivende og dramatisk hendelse. Mange kjenner fortvilelse og skyldfølelse over ikke å ha forstått hvor ille han eller hun hadde det. Andre venner kan være en støtte i denne situasjonen, og vennene kan møtes for å dele tanker og minner. Det kan også være til hjelp å besøke avdødes familie.

Hos Unge LEVE kan etterlatte mellom 15 og 35 år oppleve felleskap og støtte.

Forslag som kan være til hjelp for barn og unge

Noen kan ha behov for å være borte fra skolen en periode, for andre vil det kjennes mer riktig å begynne igjen så snart som mulig. Det vil være til hjelp at lærere og klassekamerater vet hva som har skjedd, slik at de kan vise forståelse og ta hensyn. Det kan være vanskelig å klare skolearbeidet, og det vil ofte være vanskelig å konsentrere seg.

Når man opplever det slik, bør man snakke med læreren slik at skolen kan tilpasse kravene om prestasjoner for en periode. Det kan være vanskeligere å snakke om selvmord enn andre dødsfall. Man bestemmer selv hva og hvor mye som skal sies. Man kan velge å si «broren min døde», eller «broren min tok livet sitt».

Å akseptere at en person er død, betyr ikke å glemme han eller henne. Slik som for barn, vil det også for ungdom være viktig å delta i planleggingen av minnestund og begravelse. Hvis man er usikker på om man vil se den avdøde, går det an å spørre noen fra begravelsesbyrået eller familien om hva man får se. For mange er det fint å se den avdøde, røre ved personen og ta farvel. Begravelsen kan også være en hjelp til å forstå døden og dele sorgen med familie og venner.

Bursdager, jul og andre spesielle anledninger er ofte vanskelige dager. Det kan være en hjelp å planlegge på forhånd hva som skal skje disse dagene. Det er viktig å ta vare på seg selv og gjøre ting man liker. Det er ok å le og ha det moro. Man må ikke være trist hele tiden, det betyr ikke at man ikke savner den personen som er død.

Man kan oppleve å gjøre ting som er lite typisk for en selv, for eksempel å drikke for mye alkohol, bruke andre rusmidler, bli involvert i forhold en angrer på, havne i krangler eller til og med slagsmål. Hvis man føler seg ute av kontroll, er det viktig å tenke gjennom hvordan man oppfører seg og spørre seg selv om det henger sammen med sorgen man opplever. Det kan være lurt å ta kontakt med noen voksne for å be om hjelp, dette kan være en skolerådgiver, helsesykepleier, lege eller en annen voksen man stoler på. Har man ikke noen man føler man kan snakke med, har Kirkens SOS, Mental Helse og Røde Kors hjelpetelefoner.

Ikke vær flau over å be om hjelp, det er vanligere enn man tror, men det kan være til stor hjelp å få snakket gjennom situasjonen. Unge LEVE tilbyr felleskap for de mellom 15 og 35 år som har mistet i selvmord.

Selvmordstanker hos de som har mistet

All forskning viser at de som mister noen i selvmord, kan ha større risiko for selv å få selvmordstanker. For noen kan sorgen og savnet bli så voldsomt at de ikke ønsker å leve lenger. Andre kan oppleve en sterk lengsel etter den avdøde. For noen vil derfor tanken om å ta sitt eget liv kunne komme og gå med varierende styrke og intensitet.

Etterlatte har fortalt om hvordan de har trengt hjelp og støtte på ulike måter. Mange har god hjelp av samtaler med helsepersonell. Her finner du flere hjelperessurser.

Skulle selvmordsfaren bli akutt, må legevakt eller 113 kontaktes.

Rett etter selvmordet – praktisk informasjon

Kriseteam

Alle etterlatte ved selvmord har rett til hjelp fra kriseteam innen 24 timer og inntil ett år etter hendelsen. Dette er kommunens ansvar.

Obduksjon

Obduksjon vil ofte bli begjært for å få en endelig avklaring av dødsårsaken. Politiet begjærer og betaler for rettsmedisinsk obduksjon. Det kan ta flere måneder før den endelige obduksjonsrapporten foreligger. Det er en
detaljert medisinsk rapport som ofte inneholder grafiske detaljer og bilder. Etterlatte kan be om å få lese hele eller deler av obduksjonsrapporten. Etter noen dager kan man få innsyn i den korte foreløpige rapporten.

Dødsattest, skifteerklæring og skifteattest

«Legeerklæring om dødsfall» utstedes av legen som har konstatert dødsfallet. Denne attesten skal blant annet inneholde opplysninger om dødsårsak. Det er politiet som sender ut dødsattest i løpet av de nærmeste dagene.  Politiet sender også ofte med en skifteerklæring som må fylles ut og returneres til skifteretten. Vanligvis sender retten skifteattest tilbake til arvingene innen 1–2 uker etter at skifteerklæringen er sendt inn, men dette er under forutsetning av at alle arvinger undertegner skifteerklæringen.

Skifteattesten gir arvingene rett til å disponere over avdødes eiendeler og starte booppgjøret, f.eks. avslutte bankkonti, selge bolig og verdipapirer, inngå avtaler m.m.

Det kan være praktisk å overlate arbeidsoppgaver for boet til en eller noen av arvingene, eller til en utenforstående, f.eks. til en advokat. Da må vedkommende ha fullmakt fra de andre arvingene, i tillegg til skifteattest, for å kunne disponere eiendeler, bankkonti og annet. Fullmakten blir også sendt med fra politiet.

Hefter som omhandler arv kan fås hos skifteretten eller på Justisdepartementets hjemmesider, under «Veiledninger og
brosjyrer». Det er mange lover og regler å ta hensyn til når det gjelder hvem som har rett til arv blant de gjenlevende. Hvis avdøde har skrevet testament, er det egne regler for det.

Begravelsesbyrået sørger for melding til følgende:

 • Skifteretten/tingretten eller lensmannen
 • Folkeregisteret
 • Politiet (ved kremasjon)
 • Trygdekontoret
 • Sokneprestens kontor
 • Kirkevergen/kirkegårdskontoret

Annonse

Dødsfallet kunngjøres gjennom dødsannonse i avisen. Mange etterlatte velger å skrive i dødsannonsen at vedkommende tok sitt eget liv. Noen velger ordlyden «valgte å avslutte livet», mens andre ikke nevner omstendighetene rundt dødsfallet. Begravelsesbyrået kan være behjelpelige med veiledning rundt teksten i dødsannonsen.

Gravsted og begravelse

Alle har rett til et gravsted, uavhengig av trosforhold. Den første kontakten med etterlatte er det ofte begravelsesbyråene som har. De nærmeste pårørende avgjør hva slags seremoni de skal ha og hva seremonien skal inneholde, og vanligvis samarbeider familien om disse avgjørelsene.

Hvis den avdøde har skrevet ned tanker eller uttrykket ønsker om sin egen begravelse, er det naturlig at man tar hensyn til dette. Hvis avdøde ikke ville kremeres, må de pårørende etterkomme dette ønsket. Begravelse eller kremasjon skjer vanligvis inntil åtte dager etter dødsfallet. Ved kremering skal urnen gravlegges senest seks måneder etter dødsfallet.

Det er gratis å bruke sognets kirke og kapeller. Av og til betaler man et beløp for å få en organist til å spille, men som regel er spillet til salmene inkludert.  Hvis man velger en Human-Etisk seremoni, må man betale for gravferdstalen hvis man ikke er medlem i forbundet.

Alle har rett til fri grav på gravlund i sin hjemkommune. Retten til fri grav gjelder ut en fredningsperiode på 20 år, graven kan deretter festes mot en mindre avgift i året. Dersom det er ønskelig å reservere en plass til kiste ved siden av, vil de fleste steder ta en festeavgift for denne.

Opplysning om takster fås ved henvendelse til gravferdsetaten, kirken, kirkekontoret eller begravelsesbyrået. I de fleste kommuner må man betale en avgift for kremasjon. De fleste begravelsesbyråer sender fakturaen om lag en uke etter begravelsen.

Etter et selvmord – praktiske forhold

Bankboks

Dersom avdøde hadde bankboks, kan man kontakte byfogden eller tingretten (tidligere skifteretten) og be om en midlertidig tillatelse (begrenset fullmakt) til å åpne bankboksen for å undersøke om det finnes et testament. Dette må man gjøre før man sender inn skifteerklæring.

Betale regninger

Etter at skifteattesten har kommet, kan man betale regninger. Skifteattest og fullmakter må legges frem for banken hvor avdøde hadde konto. Banken tar vanligvis kopi og registrerer hvem som er fullmaktshaver, slik at den som disponerer kontoen slipper å legge frem fullmakt. Allerede før skifteattesten foreligger, vil banken tillate de etterlatte å betale begravelsesregning, strømregning og husleie.

Sletting av kontoer på internett

Mange har i dag en rekke aktive brukerprofiler og internettkontoer og det kan være hensiktsmessig å slette de fleste av disse. Noen kontoer, for eksempel Facebook «memorialiserer» kontoer hvis man sender de en kopi av dødsattest. Da opprettes en «legat-konto» der man kan se bilder og aktiviteter og minnes den avdøde.

Noen kontoer, som for eksempel eBay, har bankkontoer knyttet til seg gjennom PayPal-systemet, og dette bør slettes. Hvis den avdøde ikke har etterlatt seg tilgang til denne informasjonen, kan man kontakte administrator for å få ordnet opp eventuelt finnes det firmaer som tilbyr denne tjenesten.

Etterlatte skal selv sørge for medling til:

 • Bank: Avdødes brukskonto bør ikke gjøres opp før etterinnbetalinger av lønn eller pensjon o.a. er kommet inn på konto. Det kan ta 2–3 måneder før alle etterinnbetalinger er kommet.
 • Post: Ta kontakt med posten for eventuell omadressering (hvis den som døde ikke bor på samme adresse som deg), det vil fortsette å komme post en tid etter dødsfallet.
 • Forsikringsselskap: Når forsikringen sies opp, er det vanlig å få tilbake den delen av forsikringspremien som dekker tiden som er igjen av forsikringsperioden. Hør også om det finnes evt. livsforsikringer.
 • Verdipapirer og fond: Det kan komplisere arveoppgjøret noe dersom verdipapirer og fond skal overføres til arvinger. Normalt bør derfor verdipapirer og fond selges eller innløses.
 • Telefon, internett- og strømleverandør når dette er aktuelt.
 • Fagforening: Hvis avdøde var medlem av en fagforening, bør du undersøke om boet har krav på dødsfallsutbetaling derfra.
 • Andre foreninger: Den avdøde kan også ha hatt abonnementer som bør sies opp (avis, blader, tv-lisens). Nærmeste familie kan overta disse abonnementene og tjenestene, slik som telefonabonnement.

Flere offentlige kontorer ber om avdødes og evt. ektefelles fødselsnummer.

Dødsfall på institusjon

Når dødsfallet finner sted på sykehus eller institusjon, utstedes vanligvis biattest (til bruk bl.a. av NAV) som familien får. Etterlatte bør tilbys møte med personale og ansvarlig behandler. Etterlatte skal også gis tilbud om å se avdøde. Hvis sykehuset ønsker obduksjon, skal de etterlatte så raskt som mulig kontaktes om dette og få anledning til å uttale seg.

Etterlatte kan reservere seg mot sykehusobduksjon. Sykehusobduksjon skal ikke gjennomføres når det er grunn til å tro at rettsmedisinsk obduksjon vil bli begjært. Alle avdelinger og institusjoner bør se på omstendighetene rundt selvmordet og ha en gjennomgang av rutiner for å se om disse børendres.

Pårørende skal opplyses om mulighet for innsyn i journal, mulighet til å søke Norsk Pasientskadeerstatning om erstatning og anledning til å reise tilsynssak hos Helsetilsynet i fylket.

Siluett av to fugler som flyr mot mørk blå himmel med strå i forkant.
Blomtstereeng med gule blomster i soloppgang
LEVE_Markering_2022_R5_10_7-54 PM_BR56282_FotoHelgeBrekke

Trenger du noen å snakke med?

Likepersonstjenesten i LEVE er et tilbud til deg som har mistet noen i selvmord, er medlem av LEVE og som ønsker å snakke med noen som har opplevd det samme.  En likepersonssamtale kan foregå ansikt til ansikt eller digitalt/på telefon. Finn en du kan snakke med via likepersonkoordinatoren i ditt fylke:

Filtrer etter fylke

Siv Gjendemsjø Tangedal

Kvinne som sitter på enden av et stjerneskudd som peker mot himmelen, illustrerer håp.

LEVE praktiserer åpenhet rundt selvmord. På den måten bidrar vi til å bryte tabuer og skaper åpenhet rundt det å være etterlatt og berørt.

Å snakke om selvmord redder liv!

Fire personer ser ut mot solnedgange mens de holder rundt skulderene på hverande. Illustrerer håp og fellesskap.

Finn styrke i vårt fellesskap

Som medlem i LEVE får du informasjon fra ditt fylkeslag om fellesskap og aktiviteter med andre som er rammet av selvmord.

Med LEVEs fylkeslag 18 steder i landet finnes det mange varianter av møteplasser, kafétreff, Gå for å LEVE-grupper, sorggrupper og likepersonsstøtte.

Fylkeslagene drives på frivillig basis av etterlatte etter selvmord, sammen med fagpersoner. Se hva som skjer der du bor:

Synes du det bør gjøres mer for å forebygge selvmord?

Dette er noe vi jobber for - hver dag. Du kan bidra til å styrke stemmen vår ved å bli medlem i LEVE

Ressurser

LEVE

Snakk om selvmord fra RVTS ØST

Å miste en nær person i selvmord er en av de vanskeligste måtene å miste noen på. I tillegg til sjokk kan mange etterlatte etter selvmord oppleve skyld, skam og sinne. Flere sitter igjen med spørsmål de aldri får svar på. Les mer i denne artikkelen fra RVTS Øst.
Snakk om selvmord - etterlatte
LEVE

Etterlatte ved selvmord – Helsenorge

Selvmord er en tragisk hendelse for alle berørte. De etterlatte står igjen med sorg, fortvilelse og mange ubesvarte spørsmål. Innhold på siden: - Vanlige reaksjoner etter selvmord - Søk støtte og hjelp - Barn som etterlatte etter selvmord
Etterlatte ved selvmord hos Helsenorge
Unge LEVE

Ungdom og sorg

Nettsiden er laget av Landsforeningen uventet barnedød (LUB) og Unge LEVE. Den er laget av og for ungdom i sorg.
Ungdom og sorg
Unge LEVE

Barn i sorg

Råd til foreldre om barn i sorg fra Senter for krisepsykologi ved Atle Dyregrov.
Barn i sorg
LEVE

Tidsskriftet Suicidologi

Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet. Primære målgrupper er helsepersonell og andre hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging. Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo.
Suicidologi