LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er en landsdekkende organisasjon. LEVEs formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

LEVE ble etablert i 1999 og er en frivillig organisasjon med fylkeslag og lokal aktivitet i hele landet. Våre grunnverdier er åpenhet, fellesskap og samfunnsengasjement.

Bakgrunnen for etableringen av LEVE var et forskningsprosjekt ved Senter for krisepsykologi i Bergen, som viste et dokumentert behov for å bedre situasjonen for etterlatte ved selvmord i Norge. Under evalueringen av Nasjonal handlingsplan mot selvmord (1994–1999) ønsket Statens helsetilsyn å vektlegge arbeidet med og for etterlatte. I den forbindelse tok Senter for krisepsykologi i Bergen, daværende Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging (SSFF) (i dag Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging NSSF) og Statens Helsetilsyn initiativet til etableringen av LEVE. Stiftelsesmøtet fant sted i Oslo 8. desember 1999.

LEVE arbeider på to områder

1. Støtte og omsorg til etterlatte
Omsorg og støtte for etterlatte ved selvmord i Norge er svært varierende. Noen får god hjelp fra sitt sosiale nettverk og det offentlige hjelpeapparatet, men svært mange lider under at hjelpeapparatet svikter, og at mennesker rundt dem er usikre på hvordan de skal støtte. Etterlattes behov varierer også gjennom sorgprosessen, mens hjelpetilbudet ofte er standarisert og lite fleksibelt. LEVEs oppgave er å sikre at offentlig hjelpetilbud har like god kvalitet og fleksibilitet uansett hvor i landet et selvmord skjer, både overfor nærmeste familie og slekt, og for venner, arbeidskollegaer og eventuelt andre berørte. Samtidig har LEVE som oppgave å synliggjøre etterlattes erfaringskompetanse som ressurs i eget støttearbeid. LEVE har derfor bygget opp en aktiv likepersonstjeneste, der frivillige likepersoner bistår med samtaler, spesielt for nye etterlatte. LEVE har også egne sorggruppeledere som er etterlatte og som deltar i fylkeslagenes eller andres sorggrupper. I tillegg arrangeres møteplasser, kafétreff, gåturer og variasjoner av likepersonsstøtte i fylkeslag over hele landet. Flere av fylkeslagene er også aktive i politisk påvirkningsarbeid, og alle er aktive i informasjonsarbeid (brosjyreutdeling, stand m.m.)

2. Selvmordsforebygging
Siden midten av 2000-tallet har antall selvmord i Norge ligget omkring 550 – 600 per år. De siste par åren har tallet vist en økende tendens. I 2016 var tallet 614, mens i 2018 var tallet hele 674. Antall selvmordsforsøk anslås til å være omkring 6000 hvert år. Dette er altfor høye tall. LEVE har en særskilt viktig rolle i nasjonalt selvmordsforebyggende arbeid, i kraft av våre medlemmers erfaringer. Våre oppgaver er flere, både sentralt og lokalt. LEVE skal praktisere åpenhet og bred opplysningsvirksomhet, samt påvirke politiske beslutningstakere. På den måten bidrar vi til å bryte tabuer og skaper åpenhet rundt selvmord og det å være etterlatt og berørt. Det kan igjen virke forebyggende overfor selvmordsnære. LEVE skal styrke medlemmenes kompetanse innenfor selvmord og selvmordsforebygging, og arbeide for å bli nasjonal ekspert på selvmordstematikk overfor pressen, politiske miljøer, myndighetene, fagmiljøer og samfunnet for øvrig. LEVE har ansvaret for nasjonal markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september, på oppdrag fra International Association for Suicide Prevention (IASP). Markering foregår både sentralt og i fylkeslag gjennom større og mindre aktiviteter, slik som foredrag, undervisning på høyskoler og universiteter, konserter, stands, lystenning i det offentlige rom m.m. I tillegg er Verdensdagen for selvmordsforebygging en god ramme for selvmordsforebyggende kampanjer i regi av LEVE, samt for presseoppslag og aktiv inkludering av den norske befolkning via sosiale medier.

 

POLITISK ARBEID

LEVE har vært aktive inn mot regjeringens arbeid med ny nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025. 10. september 2020 ble den nye handlingsplanen lansert. Overordnet er LEVE godt fornøyd med prosess for handlingsplanarbeidet og med resultatet. Vi gjenkjenner mange av sakene LEVE har jobbet for å få inn i planen. Vi betrakter den nye handlingsplanen som et felles arbeidsdokument for en pågående prosess, hvor det er åpent for diskusjon, revidering og konkretisering av innhold underveis. LEVE vil jobbe systematisk i landsstyret og fylkeslag fremover, om ulike områder av planen som er viktig for LEVE å følge nøyere opp overfor regjeringen.

Les LEVEs respons til nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 HER

Les LEVEs foreløpige respons til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021HER

Les om LEVEs standpunkt til nullvisjon for selvmord HER

Les mer om hvordan vi er organisert.

Les mer om våre samarbeidspartnere.

Les mer om våre økonomiske støttespillere.

Engelsk navn
Det engelske navnet for LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved». Det engelske navnet for Unge LEVE er ”Youth Division of The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Les mer om LEVEs arbeid og virksomhet her: