Om LEVE

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er en landsdekkende organisasjon. LEVEs formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

Mann som sitter inne i en blomst. Holdes og støttes av blomst/arm. Illustrer vekst/støtte. Vi kan redde liv hver dag.

LEVE ble etablert i 1999 og er en frivillig organisasjon med fylkeslag og lokal aktivitet i hele landet. Våre grunnverdier er åpenhet, fellesskap og samfunnsengasjement.

Bakgrunnen for etableringen av LEVE

Bakgrunnen for etableringen av LEVE var et forskningsprosjekt ved Senter for krisepsykologi i Bergen, som viste et dokumentert behov for å bedre situasjonen for etterlatte ved selvmord i Norge.

Under evalueringen av Nasjonal handlingsplan mot selvmord (1994–1999) ønsket Statens helsetilsyn å vektlegge arbeidet med- og for etterlatte. I den forbindelse tok Senter for krisepsykologi i Bergen, (i dag Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging NSSF) og Statens Helsetilsyn, initiativet til etableringen av LEVE. Stiftelsesmøtet fant sted i Oslo 8. desember 1999.

To personer sitter ved et bord, holder hender, viser omsorg. Vi ser kun hendene og en kaffekopp.
En ung kvinne og mann står tett sammen med armene rundt hverandre under en markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september, på Universitetsplassen

Støtte og omsorg til de som har mistet i selvmord

Støtte og omsorg for etterlatte ved selvmord i Norge er svært varierende. Noen får god hjelp fra sitt sosiale nettverk og det offentlige hjelpeapparatet, men mange lider under at hjelpeapparatet svikter og at mennesker rundt dem er usikre på hvordan de kan støtte. Etterlattes behov varierer gjennom sorgprosessen, mens hjelpetilbudet ofte er standarisert og lite fleksibelt.

LEVEs oppgave er å sikre at offentlig hjelpetilbud har like god kvalitet og fleksibilitet uansett hvor i landet et selvmord skjer, både overfor nærmeste familie og slekt, og for venner, arbeidskollegaer og eventuelt andre berørte.

Å synliggjøre etterlattes erfaringskompetanse

Samtidig har LEVE som oppgave å synliggjøre etterlattes erfaringskompetanse som ressurs i eget støttearbeid. LEVE har derfor bygget opp en likepersonstjeneste der 150 frivillige likepersoner tilbyr samtaler med nye etterlatte. LEVE har også utdannet sorggruppeledere som har mistet i selvmord og som deltar i fylkeslagenes eller andres sorggrupper.

I tillegg arrangeres møteplasser, kafétreff, gåturer og store variasjoner av likepersonsstøtte i fylkeslag over hele landet. Flere av fylkeslagene er aktive som brukerrådsrepresentanter og i politisk påvirkningsarbeid.

Selvmordsforebygging i LEVE

Siden midten av 2000-tallet har antall selvmord i Norge ligget omkring 550–600 per år.  Antall selvmordsforsøk anslås til å være omkring 6000 hvert år.

LEVE har en viktig rolle i nasjonalt selvmordsforebyggende arbeid i kraft av våre medlemmers erfaringer.

LEVE praktiserer åpenhet og opplysningsvirksomhet, samt påvirker politiske beslutningstakere. På den måten bidrar vi til å bryte tabuer og skaper åpenhet rundt selvmord og om det å være etterlatt og berørt. Det kan virke forebyggende overfor de som er selvmordsnære.

LEVE skal styrke medlemmenes kompetanse innenfor selvmord og selvmordsforebygging, og arbeider for å bli nasjonal aktør på selvmordstematikk overfor pressen, politiske miljøer, myndigheter, fagmiljø og samfunnet for øvrig.

Les mer om vårt forebyggende arbeid.

LEVE ambassadører

LEVE har et landsdekkende nettverk av frivillige ambassadører som holder korte presentasjoner om selvmordsforebygging i sitt fylke. Les mer om LEVE ambassadører.

Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september

LEVE har ansvaret for å koordinere den nasjonale markeringen av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september, på oppdrag fra International Association for Suicide Prevention (IASP).

Styreleder i LEVE, Petter Eide, overrekker et opprop med 24000 undersktifter til Kunnskapsminister Tonje Brenne, utenfor Stortinget
En kvinne og en mann i en varm omfavnelse i anledning markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging på Universitetsplassen i Oslo

Politisk arbeid

Handlingsplan for forebygging av selvmord

LEVE deltok aktivt inn mot regjeringens arbeid med Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025. 10. september 2020 ble den nye handlingsplanen lansert.

Krav til kunnskapsministeren

På Verdensdagen for selvmordsforebygging overrakte vi oppropet som har samlet drøyt 23000 underskrifter gjennom sommeren: "Vi må gjøre mer for å forebygge selvmord."

Bak oppropet står Mental Helse, Vivat selvmordsforebygging, Nordland fylkeskommune og LEVE. Oppropet og underskriftene ble overrakt kunnskapsminister Tonje Brenna. Dette er kravene i oppropet:

  1. Livet på timeplanen, ansatte i grunn- og videregående skole skal gjennomgå opplæring i selvmordsforebygging (kompetansehevende program som «LivetPåTimeplanen» fra Ressurssentre om vold, traumer og selvmordsforebygging)
  2. Unge skal motta opplæring om selvmordsforebygging i skolen, gjennom kunnskapsbaserte program med dokumentert effekt (YAM som også er fremmet av Regjeringens forum for selvmordsforebygging)
  3. Forebygging av selvmord skal inngå i all utdanning av personer som gjennom sitt yrke eller sin rolle kan komme i kontakt med mennesker med selvmordstanker (alle helse- og sosialfag).

Se innslaget på NRK fra markeringen

Forebygging av selvmord

LEVEs respons til nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025.

Last ned fil (.PDF)

Statsbudsjett

Les LEVEs foreløpige respons til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.

Last ned fil (.PDF)

Nullvisjon

Les om LEVEs standpunkt til nullvisjon for selvmord

Last ned fil (.PDF)