Fredrik Walby ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har i en ny oversikt avdekket at i tidsrommet fra 2008 til 2015 har 1910 pasienter tatt sitt eget liv mens de har vært i kontakt med psykisk helsevern og rusomsorg.

Dette tallet, som innebærer 240 selvmord i snitt hvert år, er dobbelt så høyt som det man tidligere har antatt. Oversikten viser blant annet at svært mange tok livet sitt mens de var innlagt på sykehus eller nylig utskrevet. LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord reagerer sterkt på Walbys rapport om store mørketall om selvmord i psykiatrien.

-Det er alvorlig og sterkt kritikkverdig at helsemyndighetene ikke har oversikt over tallene, men har undervurdert dette problemet grovt. Det er særlig alvorlig at både tvangsinnlagte og andre som er innlagt på grunn av selvmordsfare, tar sitt eget liv. Pårørende stoler på at disse blir tatt vare på. Det er en ekstra belastning for etterlatte når deres nærmeste tar livet sitt mens de er i helsevesenets varetekt eller nylig er utskrevet. Her er det åpenbart en stor svikt i hjelpeapparatet, sier konstituert styreleder i LEVE, Vigdis Songe-Møller.

Den siste nasjonale handlingsplanen for selvmordsforebygging gikk ut i 2017. LEVE mener denne må fornyes og revideres. Det må settes av øremerkede midler til selvmordsforebygging.Slik det er nå, er det opp til hver enkelt kommune hvordan det selvmordsforebyggende arbeidet iverksettes. Det er for eksempel store geografiske forskjeller på rutiner for oppfølging etter selvmordsforsøk.

-I oppfølging av suicidale pasienter dreier det seg om direkte livreddende tiltak, og her må vi forvente at det settes av tilstrekkelige midler. Vi må få en nasjonal bindende prosedyre for hvorledes suicidale pasienter skal følges opp både før, under og etter innleggelse. Vi vet at det særlig er den første tiden etter utskrivning som er kritisk. I denne tiden må det holdes regelmessig kontakt mellom sykehus, fastlege og de pårørende. Helseministeren hevdet i en spørretime i Stortinget i fjor at regjeringen ville nedsette en arbeidsgruppe som skal se på varslingsmekanismer mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene for å bedre tilbudet for pasienter som skrives ut. Dette er en sak LEVE vil følge opp, sier Songe-Møller.

Les mer i saker fra NRK:

14 år gamle Erika ville ikke leve lenger

Vanvittig høye selvmordstall

Selvfølgelig skulle jeg satt alt på vent om jeg visste hvor alvorlig det var

 

 

 

 

 

Tilbake