LEVEs likepersonssamtaler i 2022

Likepersonstjenesten er en av grunnpilarene i LEVE, og et viktig tilbud til etterlatte etter selvmord over hele landet. En likeperson er en som selv er etterlatt etter selvmord, som er frivillig i organisasjonen og som er kurset i å gjennomføre slike likepersonssamtaler. Generalsekretær i LEVE, Knut Harald Ulland forteller: – Vi vet av erfaring at…

Publisert: 16. mai 2023

Lyset du treng finst...-2-kopi 6

Likepersonstjenesten er en av grunnpilarene i LEVE, og et viktig tilbud til etterlatte etter selvmord over hele landet. En likeperson er en som selv er etterlatt etter selvmord, som er frivillig i organisasjonen og som er kurset i å gjennomføre slike likepersonssamtaler.

Generalsekretær i LEVE, Knut Harald Ulland forteller:

– Vi vet av erfaring at mange etterlatte og berørte opplever det som godt å kunne snakke med andre som har opplevd å miste noen ved selvmord. En likepersonssamtale kan foregå fysisk eller digitalt, eller på telefon. I dag har LEVE 126 aktive likepersoner og vi vil utdanne 30 nye likepersoner i løpet av året. Han fortsetter;

– Bakgrunnen for å kartlegge likepersonssamtaler for LEVE handlet om en undring om hva likepersonene står i og hva de etterlatte som tar kontakt med LEVE trenger. Sentralt for kartleggingen er hvordan vi i LEVE kan forbedre oss for å hjelpe likepersonene i sitt arbeid. I tillegg er det et mål at denne rapporten kan fungere som en kunnskapskilde inn mot det faglige sorgstøttearbeidet i samfunnet, til media og som et grunnlag for å fungere som en aktør inn i arbeidet for å bedre helsetjenestene for etterlatte i Norge.

Verdifull kunnskap

Våre likepersoner kjenner på mange måter hvor skoen trykker for mange etterlatte, både fordi de etterlatte ofte tar kontakt med LEVE før eller samtidig med annen helsehjelp, og også etter endt behandling og mottatt hjelp. Mange av våre medlemmer har vært med i vår organisasjon i mange år. De sitter derfor med verdifull kunnskap om både sine egne erfaringer, men også andres, understreker Knut Harald Ulland.

Slik leser du rapporten

Lisa Aareskjold er fag- og frivillighetskonsulent i LEVE og har skrevet  rapporten. Hun forteller hvordan rapporten er strukturert:

– Rapporten er delt inn i fire deler. Del en er en innrammende del, hvor formålet med rapporten beskrives, litt generelt om likepersonstilbudet til LEVE og likepersonsarbeid og betydningen av dette. I tillegg redegjør vi kort for hva annen litteratur sier om betydningen av likepersonsarbeidet for etterlatte ved selvmord. I denne delen beskriver vi også kort metodologien og fremgangsmåtene som ble gjort i registreringen, og hvilke valg som ble tatt underveis.

I del to presenteres svarene likepersonene har svart i skjemaet de har fylt ut gjennom året. Her går vi igjennom ulike sider ved likepersonssamtalen; antall likepersoner som bidro inn i samtalen med den etterlatte, antall samtaler per måned gjennom året, antall samtaler med samme etterlatt, kjønnsbalanse, aldersgruppe, tapserfaring, hvordan likepersonssamtalen fant sted og varighet på samtalene. I denne delen har vi hovedvekt på likepersonene og hvordan LEVE kan forbedre sitt arbeid overfor dem.

I del tre presenterer vi temaene i samtalen. Dette er en blanding av at likepersonene har fylt ut og klikket av for ulike temaer vi har satt opp i spørreskjema, kombinert med kommentarfeltet. Denne delen er derfor også kvalitativt orientert. I denne delen rettes fokuset både mot etterlattes erfaring, men også delvis mot likepersonen.  Avslutningsvis er det en oppsummering av hovedfunnene i rapporten. 

Rapport LEVEs likepersonssamtaler