LEVE selvmordsforebygging og sorgstøtte

stöd_AradGolanColl

Etableringen av LEVE

Bakgrunnen for etableringen av LEVE var et forskningsprosjekt ved Senter for krisepsykologi i Bergen, som viste et dokumentert behov for å bedre situasjonen for etterlatte ved selvmord i Norge.

Under evalueringen av Nasjonal handlingsplan mot selvmord (1994–1999) ønsket Statens helsetilsyn å vektlegge arbeidet for og med etterlatte. I den forbindelse tok Senter for krisepsykologi i Bergen, daværende Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging (SSFF) (i dag Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging NSSF) og Statens Helsetilsyn initiativet til etableringen av LEVE. Stiftelsesmøtet fant sted i Oslo 8. desember 1999.

LEVE sorgstøtte

Omsorg og støtte for etterlatte ved selvmord i Norge er varierer. Noen får god hjelp fra sitt sosiale nettverk og det offentlige hjelpeapparatet, mens mange lider under at hjelpeapparatet svikter og at mennesker rundt dem er usikre på hvordan de skal støtte. Etterlattes behov varierer også gjennom sorgprosessen, mens hjelpetilbudet ofte er standarisert og lite fleksibelt.

LEVEs oppgave er å sikre at offentlig hjelpetilbud har like god kvalitet og fleksibilitet uansett hvor i landet et selvmord skjer, både overfor nærmeste familie og slekt, og for venner, arbeidskollegaer og eventuelt andre berørte.

Samtidig har LEVE som oppgave å synliggjøre etterlattes erfaringskompetanse som ressurs i eget støttearbeid. LEVE har derfor bygget opp en aktiv likepersonstjeneste, der frivillige likepersoner bistår med samtaler. LEVE har også egne sorggruppeledere som selv er etterlatte og som deltar i fylkeslagenes eller andres sorggrupper.

I tillegg arrangeres møteplasser, kafétreff, gåturer og likepersonsstøtte i fylkeslag over hele landet. Flere av fylkeslagene er også aktive via brukerrepresentanter og i politisk påvirkningsarbeid. I tillegg er alle er aktive i lokalt informasjonsarbeid.

p608m2258775

LEVE praktiserer åpenhet rundt selvmord. På den måten bidrar vi til å bryte tabuer og skaper åpenhet rundt det å være etterlatt og berørt. Å snakke om selvmord redder liv.

LEVE selvmorsforebygging

Siden midten av 2000-tallet har antall selvmord i Norge ligget omkring 550 – 600 per år. De siste par åren har tallet vist en økende tendens. I 2016 var tallet 614, mens i 2018 var tallet hele 674. Antall selvmordsforsøk anslås til å være omkring 6000 hvert år. Dette er altfor høye tall.

LEVE har en spesielt viktig rolle i nasjonalt selvmordsforebyggende arbeid, i kraft av våre medlemmers erfaringer. Våre oppgaver er flere, både sentralt og lokalt.

LEVE skal praktisere åpenhet og bred opplysningsvirksomhet, samt påvirke politiske beslutningstakere. På den måten bidrar vi til å bryte tabuer og skaper åpenhet rundt selvmord og det å være etterlatt og berørt. Det kan igjen virke forebyggende overfor selvmordsnære.

LEVE skal styrke medlemmenes kompetanse innenfor selvmord og selvmordsforebygging, og arbeide for å bli nasjonal aktør på selvmordstematikk overfor pressen, politiske miljøer, myndighetene, fagmiljøer og samfunnet for øvrig.

LEVE har ansvaret for nasjonal markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september, på oppdrag fra International Association for Suicide Prevention (IASP). Markering foregår både sentralt og i fylkeslag gjennom større og mindre aktiviteter, slik som foredrag, undervisning på høyskoler og universiteter, konserter, stands, lystenning i det offentlige rom m.m.

I tillegg er Verdensdagen for selvmordsforebygging en god ramme for selvmordsforebyggende kampanjer i regi av LEVE, samt for presseoppslag og aktiv inkludering av den norske befolkning via sosiale medier.